Ivanovic-Burmazovic; Ivana

AC1 - Anorganische Chemie 1 (wise21/22)

04.11.2020 Video aufrufbar protected Einleitung (Forts. I)
03.11.2020 Video aufrufbar protected Einleitung

AC1 (Allgemeine und Anorganische Chemie 1) (wise20)

04.11.2020 Video aufrufbar protected Einleitung (Forts. I)
03.11.2020 Video aufrufbar protected Einleitung